DEN ØDE Ø I SAMFUNDSFAG

Spillet Den Øde Ø gør det muligt at bruge Hopspots i Samfundsfags-undervisningen. I det følgende argumenteres der for anvendeligheden af Den Øde Ø i samfundsfag for udskolingen. Dette gøres ved tage udgangspunkt i Undervisningsministeriets Fælles Mål for Samfundsfag.

Hvis du ønsker at spille Den Øde Ø i samfundsfag – eller som tværfagligt forløb med samfundsfag, arbejder selve spillet kun indenfor ”færdighedsmålene” i Fælles Mål. Der er dog også udarbejdet ekstraopgaver, hvorigennem vidensmålene behandles (se mere længere nede). Spillet kan også spilles i et tværfagligt forløb med engelsk – spil da udgaven på engelsk (The Island).

Spillet kan også bruges til Robinsonade-forløb på mellemtrinnet.

Formål med Den Øde Ø i Samfundsfag

Klassen skal, for at ”overleve” foretage en lang række demokratiske beslutninger. Beslutninger som har konsekvenser for muligheden for at overleve på Den Øde Ø– men også betydning for det samfund, der opbygges. Til dette udsættes klassen for en lang række forskellige dilemmaer/scenarier. Hvordan klassen vælger at håndtere disse har både en kortsigtet og langsigtet konsekvens for deres chance for at overleve. Disse dilemmaer/scenarier omhandler alt fra: Pressefrihed, ideologisk samfundsopbygning, udnyttelse af arbejdskraft, strafudmåling, dyrevelfærd, samarbejde med ”de frememde” på øen etc. Klassen/Samfundets overlevelse afhænger udelukkende af de valg, som træffes i løbet af spillet.

Eleverne vil gennem spillet blive trænet i:

 • Aktiv deltagelse i en demokratisk proces.
 • Kritisk tænkning overfor samfundets værdigrundlag– både det danske samfund og de værdier, der opbygges i deres eget samfund, Den Øde Ø.
 • Forståelse for, hvordan elevens egne valg påvirker det samfund, de er en del af.
 • Argumentering for demokratiske grundværdier.

Se EMUs side om Samfundsfag her.

Hopspots interaktiv spil den øde ø

Anvendelighed ift. Samfundsfags fagformål og kompetenceområde

Vi finder, Den Øde Ø, særdeles velegnet til at blive spillet i samfundsfag. Dette gør vi med udgangspunkt i fagets fagformål, som ses nedenfor. Vi har valgt, at fremhæve de aspekter, som trænes i Den Øde Ø.

 • Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne skal opnå kompetencer til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund.
 • Eleverne skal opnå forudsætninger for udvikling af kritisk tænkning og et værdigrundlag, så de kan deltage kvalificeret og engageret i samfundet. Eleverne skal opnå forståelse af, hvordan mennesker både påvirkes af og kan påvirke samfundet, og de skal kunne forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv.
 • Eleverne skal forholde sig til demokratiske grundværdier og spilleregler med henblik på deres egen deltagelse i samfundet.

Det er især indenfor kompetenceområderne: ”Politik” og ”Sociale og kulturelle forhold”, at eleverne dygtiggøres. Disse har henholdsvis kompetencemålene: ”Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger” og ”Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger”.

Den Øde Øs anvendelighed ift. færdigheds- og vidensmål

Politik

Økonomi

Sociale og Kulturelle Forhold

Sådan gennemføres forløbet

Spillet styrer eleverne igennem læringsforløbets faser. Dog skal underviseren selvfølgelig facilitere forløbet, så eleverne guides hensigtsmæssigt igennem den enkelte lektion. Nedenfor gennemgås lektionernes forløb:

7 eller 10 lektioner

Du kan vælge at gennemføre forløbet på 7 lektioner eller 10 lektioner.

 • Ved 7 lektioner spilles Den Øde Ø uden ekstraopgaverne (2 Lektioner per kapitel). 1 lektion til refleksion over valg, der er truffet i scenarierne og evaluering.
 • Ved 10 lektioner udvælges tre ekstraopgaver. Disse opgaver udføres før starten af hvert kapitel. (3 Lektioner per kapitel). 1 lektion til refleksion over valg, der er truffet i scenarierne og evaluering.
  • Vi vil foreslå ekstraopgaverne Demokrati og styreformer eller Ideologi, som gives før kapitel 1.
 • Du kan læse mere om introduktion til forløbet og igangsættelse af spillet.

Evaluering

Efter forløbet er gennemført kan evalueringen ske med baggrund i de opstillede læringsmål og tegn på læring, der var for forløbet.

Dette kunne eksempelvis være, hvor godt klassen har klaret at indgå i en demokratisk proces, samt hvordan og i hvilken grad eleverne har brugt samfundsfaglige udtryk i deres argumentation.